Tên đơn vị Năm cập nhật Số lượng bài báo KH trong nước Số lượng bài báo KH quốc tế Số lượng sở hữu trí tuệ trong nước Số lượng sở hữu trí tuệ quốc tế Số lượng sáng chế trong nước Số lượng sáng chế quốc tế