Tên trang thiết bị Loại trang bị Website Chức năng sử dụng Số lượng Bản quyền Loại thiên tai áp dụng Số lần sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu CSDL mở nội bộ CSDL mở bên ngoài Địa chỉ CSDL Mục đích sử dụng Ảnh trang thiết bị