STT Tên đơn vị Năm cập nhật Ngành đào tạo Số lượng theo trình độ chuyên môn Số lượng theo chức danh
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Dưới đại học Giáo sư Phó giáo sư