STT Tên đơn vị Năm cập nhật Hạng mục kinh phí Trung bình hàng năm (VNĐ) Trung bình 5 năm (VNĐ) Trung bình 10 năm (VNĐ) Nguồn kinh phí