STT Tên dự án đề tài Địa bàn dự án Khu vực kinh tế Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Loại hình thiên tai Giai đoạn thiên tai Nhóm dự án đề tài Nguồn vốn Sản phẩm