STT Tên đơn vị Tên trang thiết bị Số lượng Chức năng sử dụng Mục đích sử dụng Loại thiên tai áp dụng